ب

برخاستن

برخاستن
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
صبح خيلي زود برمي خيزيد : پول فراوان
با طلوع خورشيد بر مي خيزيد : خوشبختي بزرگ
از روي تخت بر مي خيزيد: ناراحتي
از روي زمين بر مي خيزيد : نگراني و غم
از روي صندلي بر مي خيزيد : خبرهاي خوش
از روي نيمكت برمي خيزيد : نامه اي غيره منتظره بدستتان خواهد رسيد .
به اتفاق شخصي كه دوستش داريد بر مي خيزيد: مشاجره

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button