ب

برنج

تعبیر خواب برنج محمد بن سيرين گويد:

تعبیر خواب برنج ديدن در خواب، مالي است كه به رنج حاصل شود، به قدر آن كه ديده بود.

ابراهيم كرماني گويد:تعبیر خواب برنج

اگر بيند برنج پخته همي خورد، دليل كه حاجت او روا شود و خير و نيكي بدو رسد. اگر بيند برنج با گوشت پخته همي خورد، بهتر و نيكو بود و برنج با شير خوردن به غايت نيكو است. اگر بيند برنج با دوغ پخته همي خورد، دليل بر اندوه كند. حضرت

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب برنج
تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب برنج ديدن برنج در خواب بر سه وجه است.
اول: مال،
دوم: حاجت،
سوم: خير و منفعت كه بدو رسد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب برنج برنج از غلاتي است که با زحمت و تلاش و کوشش بسيار فراهم مي شود و ديدن برنج در خواب مالي است که با تلاش و زحمت و رنج و تعب به دست مي آيد. اگر بيننده خواب شاليکار باشد خواب او تجسمي است از انديشه شغلي و با خواب افراد ديگر تفاوت دارد که تشخيص آن با معبر خردمند است ولي اگر بيننده شاليکار نباشد مال و توش و دارايي تعبير مي شود. برنج پخته يا دمي و کته و پلو حاجتي است که روا مي شود و به بيننده خير و نيکي مي رسد. اگر بيننده خواب ببيند که برنج پخته به ديگري مي دهد از جانب او خير و نيکي به ديگري مي رسد به همان اندازه که برنج پخته داده مي شود.

تعبیر خواب برنج  ديدن برنج پخته خوب است به خصوص اگر با شير همراه باشد تنعم و رفاه و خرمي است در زندگي آينده بيننده خواب. ديدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است. خوردن برنج خام تعجيل در بهره گيري از نعمتي است که حق و سهم شماست اما شتاب نشان مي دهيد که البته درست نيست. اگر ديديد که برنج مي فروشيد ديگران را در رفاه و آسايشي که داريد شريک مي کنيد و چنانچه ديديد که برنج مي خريد در خرمي و نشاط ديگري شريک و متنعم مي شويد.

يوسف نبي عليه السلام گويد: تعبیر خواب برنج

ديدن ماش برنج ونخود وحبوبات ديگر ملال بود

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب برنج در خواب بر سه وجه است
1..مال
2.حاجت
3.خير و منفعت به او مي رسد

آنلي بيتون مى‏گويد: تعبیر خواب برنج

1ـ ديدن دانه هاي برنج در خواب ، براي تجار نشانة معاملاتي سود آور است ، براي كشاورزان نشانة‌محصولات فراوان است .
2ـ خوردن برنج در خواب ، نشانة رضايت از آسايش و شادماني خانوادگي است .
3ـ اگر خواب ببينيد دانه هاي برنج با شن و خاك مخلوط گشته است ، نشانة آن است كه به بيماري مبتلا خواهيد شد . و از دوستان خود جدا خواهيد ماند .
4ـ اگر دختري خواب ببيند برنج مي پزد ، نشانة آن است كه به زودي وظايف جديدي به عهده خواهد گرفت ، و از اين طريق ثروتي گرد خواهد آورد .

ليلا برايت مى‏گويد: تعبیر خواب برنج

اگر در خواب خود را مشغول خوردن برنج ببينيد، دلالت بر انجام كارهاى خير دارد

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.