ب

برهنگي

برهنگي
محمدبن سيرين گويد:
اگر به خواب ديد برهنه است و از مردم شرم دارد. دليل كه حج طلب كند. اگر بيننده خواب مردي مستور بود، گناهش عفو گردد. اگر صالح نباشد، دليلش بد بود.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر خود را برهنه ديد و در طلب دنيا بود، دليل بر غم و اندوه است. اگر بيند ازاري بر ميان بسته، دليل كه در طاعت و عبادت مجتهد شود.

جابر مغربي گويد:
برهنگي در خواب. محنت و رسوائي است. اما اگر عورت را پوشيده بيند، مرد صالح را نيكو بود و فاسق را بد بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
برهنگي در خواب، مرد صالح را خير و نيكي است و مرد مفسد را بدي و رسوائي است.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
برهنگي در خواب آشکار شدن مکنونات قلبي بيننده خواب است. چنانچه کسي در خواب خويشتن را برهنه ببيند مردم او را همان طور که هست خواهند شناخت. از امام جعفر صادق عليه السلام نقل است که برهنگي در خواب مرد صالح را خير و نيکي است و مرد مفسد و فاسق را بدي و رسوائي. زياد اتفاق مي افتد که در خواب به صورت برهنگي ظاهر مي شود. اگر خود را در خواب برهنه ديديم ولي عورت ما پوشيده بود از چيزي مي ترسيم که فاش شدن آن رسوائي نمي آورد. اگر برهنه بوديم و لباس پوشيديم از گزندي در امان مي مانيم. اگر در حال برهنگي کسي به ما لباس پوشانيد يا خودمان لباس بپوشيم به استعانت کسي از رسوائي و فضاحت نجات مي يابيم. ديدن بدن برهنه ديگران آگاهي از شخصيت نهاني ديگران است. لخت شدن اين را مي گويد که خودمان کاري مي کنيم تا سر زبان ها بيافتيم و ديگران درباره ما حرف بزنند و احيانا بد بگويند.

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن خود را برهنه در ميان مردم با حرمت گردد
ديدن برهنه بودن غمهاي او زايل شود و به مراد برسد
برهنگي توانگر گردد

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب خود را برهنه ببينيد ، علامت آن است كه به اعمال رسوايي آور تن خواهيد داد .
2ـ اگر ديگران را در خواب عريان ببينيد ، نشانة آن است كه افرادي مكار شما را تشويق مي كنند تا وظايف اصلي خود را از ياد ببريد .
3ـ اگر در خواب ناگاه متوجه شويد برهنه هستيد و بكوشيد با چيزي خود را بپوشانيد ، علامت آن است كه از عادات ناپسند و لذتهاي نامشروع دست خواهيد كشيد

نوشته های مشابه

یک نظر

  1. اگرزن شوهرداردرخوا ب ببیندنیمه عریان است یعنی بالاتنه پوشیده نیست وناخودآگاه بادایی خودهمبستراست ومیخواهدخودابپوشاند تعبیرآن چیست؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن