ب

بعد از ظهر

بعد از ظهر
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن بعدازظهرى بارانى در خواب، بيانگر آن است كه براى مدتى دچار نوميدى مى‏شويد ديدن خواب بعدازظهر براى زن‏ها، دلالت بر آشنايى با افراد جديد را دارد.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
يك بعداز ظهر زيبا : زندگي براي شما لذت بخش ميشود .
يك بعداز ظهر ابري : منتظر منفعت بزرگ در كارتان نباشيد .
بعداز ظهرمه آلود : اعتماد به نفس داشته باشيد .
بعدازظهر باراني : پول

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button