ب

بغل کردن

بغل کردن
اگر در خواب ديديد كسى را بغل مى‏كنيد، به اين معنا است كه در عشقتان دچار شكست مى‏شويد. اگر زنى در خواب ببينيد كه شوهر خود را در آغوش گرفته، بيانگر آن است كه دست به كارهاى خطرناك مى‏زند.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button