ب

بلند گو

بلند گو
مشاهده‏ى بلندگو در خواب، بيانگر شنيدن اخبار خوشايند است. اگر در خواب ببينيد كه از بلندگو صدايى را مى‏شنويد، بيانگر آن است به يك مسأله‏ى مهم پى خواهيد برد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button