ب

بليط

بليط
ليلا برايت مى‏گويد:
خريد بليط براى سفر، بيانگر آن است كه بايد در كارها دقت بيشترى نماييد. خريدن بليط سينما در خواب، نشانه‏ى آن است كه بايد در كارهايتان عجله نكنيد. اگر كسى به شما يك بليط سينما )تئاتر( داد، بيانگر آشنايى با افراد جديد است.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب يك بليط : يك دورة خوب شروع مي شود.
يك بليط كه رويش اعدادي نوشته شده : شهرت و موفقيت .
بليط شما باطل مي شود : خبرهايي كه مدتها در انتظار شان بوديد دريافت مي كنيد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button