ب

به آغوش کشيدن

به آغوش کشيدن
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
فاميلهاي نزديكتان را در آغوش مي كشيد : مراقب خيانتكاران باشيد .
بچه هايتان را درآغوش مي كشيد : شادي بزرگ در پيش است .
ديگران شما را درآغوش مي كشند : پول
يك غريبه را درآغوش مي كشيد : يك ميهمان ناخوانده بديدنتان خواهد آمد .
غريبه ها شما را درآغوش مي كشند : وقتش رسيده كه نقشه هايتان را دنبال كنيد .
زن يا نامزد شما ، شخص ديگري را درآغوش ميكشد: تنهايي و گرفتاري
شوهر يا نامزدتان شخص ديگري را درآغوش ميكشد : عمر شما طولاني خواهد بود

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button