ب

بوق شاخي

بوق شاخي
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
صداي بوق مي شنويد : خبرهاي خوش و غيره منتظره
در يك بوق ميدميد : فعاليتهاي اجتماعي بسيار خوشايندي خواهيد داشت .
ديگران در بوق ميدمند : به شما خيانت مي شود .
در يك بوق شكار ميدميد : پر گوئي هاي ديگران باعث ناراحتي شما مي شود .
بچه ها بوق مي زنند : شادي
سربازان بوق مي زنند : خطر در روابط اجتماعي

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button