ب

بيت المعمور

بيت المعمور
خانه اي است در آسمان چهارم، برابر كعبه و آن حجگاه فرشتگان بود.

محمد بن سيرين گويد:
اگر كسي بيند در بيت المعمور شد، دليل كه در ميان مردم به امانت يا به علم ظاهر گردد و حج كند و از شر دشمنان ايمن گردد. اگر بيت المعمور را بر زمين بيند، دليل كه به پادشاه عالم عادل پيوسته شود.اگر بيند در بيت المعمور خانه ساخت يا خفت، دليل كه اجل وي نزديك باشد. اگر بيند پيرامون بيت المعمور طواف مي كرد، دليل كه از دنيا برود. اگر بيت المعمور را به كردار مسجدي ديد و در وي نماز كرد، دليل كه همه حاجات او روا شود.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند از زمين تا بيت العمور گشاده است، دليل كه مردمان در آن سال حج و عمره بسيار كنند. اگر بيند بيت العمور آراسته است و فرشتگان بر وي طواف مي كردند، دليل كه علما و اهل دين به نظام شوند و عز و جاه يابند

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button