ب

بيزار بودن

بيزار بودن
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
از چيزي بيزار هستيد : مشكلات بر سر راهتان نمايان مي شوند.
از يكنفر بيزار هستيد : ناراحتي و بيوفائي
از چيز بيزار هستيد و از شرش خلاص مي شويد : نگرانيها برطرف مي شود.
ديگران از شما بيزار هستند : از اين اشخاص دوري كنيد .
نزديكان شما را بيزار مي كنند : نقشه هايتان را عملي نخواهيد كرد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button