ب

بيوه مرد

بيوه مرد
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب يك بيوه مرد : اتحاد دربين دوستان
يك مرد بيوه با زني همسال خودش ازدواج مي كند : آرزهايش برآورده مي شود.
يك مرد مسن بيوه با دختري جوان ازدواج مي كند : او قرباني عاقبت نينديشي خود خواهد شد .
يك مرد بيوه باخواهرزنش ازدواج مي كند : يك دشمني بزرگ
يك مرد بيوه با يك زن ثروتمند ازدواج مي كند:غم
يك مرد بيوه با يك زن جوان ازدواج مي كند : ادارة امور مختلفي بدستش مي افتد.
شما بيوه هستيد : منفعتهاي جديد و لذتهاي جديد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button