ب

بي ادب بودن

بي ادب بودن
لوک اويتنهاو مي گويد :
بي ادب بودن : مورد تمسخر واقع خواهيد شد

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
شما بي ادب هستيد : شما را سر جايتان مي نشانند
يك مرد بي ادب باشد : او فقط براي موفقيت كار ميكند.
يك زن بي ادب باشد : عاشقانش او را رها خواهند كرد.
دوستان بي ادب هستند : با ديگران با بي ادبي رفتار خواهيدكرد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button