ب

بي حرمتي

بي حرمتي
اگر در خواب ببينيد كه ديگران به شما توهين مى‏كنند، به اين معنا است كه موضوعى شما را ناراحت مى‏كند. اگر دخترى در خواب ببيند كسى به او بى‏حرمتى كرده، به آن معنا است كه با نامطمئنى ارتباط دوستى برقرار مى‏كند

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button