ت

تانکر

تانکر

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن تانكر در خواب ، نشانة آن است كه وراي توقع و انتظار خود به كاميابي و خوشنودي دست خواهيد يافت .

2ـ اگر خواب ببينيد از تانكري مايه اي چكه مي كند ، نشانة آن است كه در ارتباط با كار و حرفة خود زيان خواهيد ديد .

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button