ت

تخم پرنده

حضرت دانيال گويد: تخم پرنده در خواب

تخم پرنده در خواب كنيزك است.اگر بيند ماكيان در پيش وي تخم كرد، دليل كه از زن دون يا از كنيزك او را فرزند آيد.اگر تخم را مجهول بيند و نداند تخم چه چيز است، دليل كه زني كند بر قدر پاكيزگي و سفيدي آناگر بيند تخم پخته همي خورد، دليل كه به رنج و تعب مال بدست آورد.اگر بيند كه تخم نيم پخته همي خورد، دليل كه زني خواهد و روزگار دراز او براند.اگر بيند تخم خام همي خورد، دليل كه مال حرام خورد و رنج و سختي به او رسد.اگر بيند تخم با پوست همي خورد، دليل كه مال كسان خورد.اگر بيند پوست تخم مي خورد و در دهان مي گذاشت، دليل كه مال مردگان خورد يا كفن مردگان ستاند.

ابراهيم كرماني گويد:تخم پرنده در خواب

تخم پرنده در خواب
تخم پرنده در خواب

تخم پرنده در خواب اگر بيند تخم همي كرد، دليل كه زن بسيار خواهد و بر جماع حريص باشد.اگر بيند بر تخم نشست چون مرغ، دليل كه مخالطت او با زنان بود.اگر بيند از تخم بچه بيرون آورد، دليل كه از فرزندان آن زنان او را فايده رسد.اگر بيند به جاي فرزند تخم آورد، فرزند كافر است.اگر بيند تخم به زير مرغ نهاد و مرغ از تخم بيرون آورد، دليل كه كار مرده او زنده شود. قو گويند: او را فرزند آيد.اگر اين خواب كسي بيند كه معلمي كند و كودكان را قران آموزد،اگر بيند تخم را شكست، دليل كه دختري را دوشيزگي ببرد.اگر بيند نتوانست تخم را بشكند، دليل كه دوشيزگي نتواند ستد.اگر بيند كه درويش بود و تخم گنجشك ديدن، دليل خير و خرمي بود، تخم ساير مرغان در جاي ديگر بيان شود.

محمد بن سيرين گويد:تخم پرنده در خواب

تخم پرنده در خواب . مرغان درخواب قوت بود.لوک اويتنهاو مي گويد :تخم پرندگان: آمرزش ، رحمت ؛ ارث

لوک اويتنهاو مي گويد :تخم پرنده در خواب

تخم پرنده در خواب تخم مرغگرفتن آن : سودپختن آن : بدگوييخريدن آن : ضرري به شما خواهد رسيدتخم پرندگان ديگر : آمرزشخوردن تخم پرندگان ديگر: ناراحتيديدن آن : دعواتخم را از آشيانه برداشتن : شما با يک بيوه ازدواج خواهيد کرد تخم مرغ گنديده : موانع شکستن يا له کردن آن : ناراحتي ، نارضايتي

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تخم پرنده در خواب

تعبير تخم پرندگان آبى در خواب بر چهار وجه است :1 . به مراد رسيدن .2 . زن گرفتن .3 . كنيز.4 . فرزند دار شدن .

تعبیر خواب تخم مرغ آنلي بيتون مى‏گويد:

تعبیر خواب تخم مرغ 1ـ ديدن تخم مرغ در لانة مرغها در خواب ، نشانة آن است كه ثروتي قابل ملاحظه به دست مي آوريد . تعبير اين خواب براي افراد متأهل وجود شادماني ميان افراد خانواده است .

2ـ خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است كه آشفتگي هاي غير عادي در خانه شما را تهديد مي كند .

3ـ ديدن تخم مرغ هايي كه تازه شكسته اند در خواب ، نشانة آن است كه بخت و اقبال مساعد آرزوهاي شما را برآورده مي سازد و همت عالي و انصاف شما را نزد ديگران محبوب مي كند .

4ـ ديدن تخم مرغ گنديده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است .

5ـ ديدن يك جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است .

6ـ اگر خواب ببينيد تخم مرغ به سر و روي شما پاشيده مي شود ، نشانة آن است كه جواهراتي به خود مي آويزيد تا به ديگران فخر بفروشد .

7ـ ديدن تخم ديگر پرندگان در خواب ، نشانة آن است كه از خوشاوند دوري به شما ارث خواهد رسيد و شما در كار خود پيشرفتي چشم گير خواهيد داشت .

ليلا برايت مى‏گويد: تعبیر خواب تخم مرغ

خريدن تخم مرغ در خواب، نشانه‏ى سود مالى است. اگر در خواب ببينيد كه مرغى بر روى تخم‏هاى خود خوابيده، بيانگر شنيدن اخبار خوب است. ديدن تخم مرغ پخته در خواب، نشانه‏ى آن است كه روزهاى خوبى پيش رو داريد.

ديدن تخم مرغ رنگ شده در خواب، بيانگر بروز سختى‏ها و مشكلات است. اگر در خواب كسى به شما تخم مرغ رنگ شده داد، يعنى به كسى علاقه‏مند مى‏شويد

‫5 دیدگاه ها

  1. سلام من خواب دیدم که زیر کمدم کلی تخم مرغ عشق پوک هست. بعد دوباره نگاه کردم دیدم یه مرغ عشق آبی رنگ لونه کرده و تخم گذاشته و روی تخم هاش خوابیده.در صورتی که منم ازین موضوع خبر نداشتم. که اون مرغ عشق کی اومده تو خونه من. ممنون میشم اگه تعبیر کنین برام

    1. سلام تخم های پوک نشان از پوک بودن مغز همسر شماست و دیدن لانه ی مرغ عشق بعد از نگاه دوم نشان از کور و همچنین پوک بودن مغز شماست

  2. سلام در خواب دیدم که از جایی برمیگشتم با پسری که همراه من برمیگشت او ناشناس بود از او آدرسی رو پرسیدم که فراموش کرده بودم و هنگامی که ادرس رو میگفت به یاد آوردم و راه خانه پیش گرفتم در راه کبوتران زیادی را دیدم بر روی زمین که انگار مال خانه ای که مقابلم بود بودند ولی مطمئن نبودم اهمیت هم ندادم به علت علاقه زیادی که به کبوتران داشتم، خواستم کبوتری را بگیرم که نشد، بار دوم کبوتری را گرفتم که کبوتر دیگری روی پشت او بود کوچکتر بود زود هم فرار کرد نتوانستم بگیرمش ولی کبوتری که گرفتم دهانی سرخ داشت بسیاری هم بزرگ بود وقتی گرفتمش احساس کردم بالهایش آسیب دید وقتی جلوتر رفتم احساس کردم بال هایش شکسته و بعد دیدم ۶ الا ۸ تخم گذاشت و کوچک شد و بعد دیدم بال هایش وضعیت بدتری پیدا کرده با خودم گفتم وقتی به خانه رسیدم مداوایش میکنم و میزارم آزاد باشد که برود یا بماند…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *