ت

تراشيدن موي سر

تراشيدن موي سر

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد موي سرتان را از ته تراشيده ايد ، نشانة آن است كه افراد بيگانه با رفتاري چاپلوسانه شما را آزاد خواهند داد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button