ت

ترور

ترور

اگر در خواب ترور كسى را ببينيد، به معناى آن است كه بايد در انجام كارها بيشتر مراقب باشيد. اگر خواب ببينيد كه خودتان كسى را ترور مى‏كنيد، يعنى مرتكب اشتباهى مى‏شويد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button