ت

تشيع جنازه

تشيع جنازه
اگر در خواب تشيع جنازه كسى را ديديد، به اين معنا است كه در كارى سود فراوانى نصيب شما مى‏شود و يا اين كه عده‏اى به خانواده‏ى شما اضافه مى‏شوند

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button