ت

تعدد زوجات

تعدد زوجات
اگر مردى در خواب مشاهده كند كه دو زن دارد، به اين معنا است كه از موضوعى واهمه دارد. اگر زنى در خواب دو شوهر داشته باشد، بيانگر آن است كه دست به كارهايى مى‏زند كه رسوايى به همراه دارد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button