ت

تلگراف

تلگراف
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب تلگرافى به دست شما برسد، بيانگر شنيدن اخبار غيرمنتظره است.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ دريافت كردن تلگراف در خواب ، نشانة آن است كه به زودي خبرهاي نامطلوبي به دست شما خواهد رسيد .
2ـ اگر خواب ببينيد براي كسي تلگراف مي فرستيد ، نشانة آن است كه با يكي از نزديكان خود قطع رابطه خواهيد كرد .
3ـ اگر خواب ببينيد متصدي ارسال تلگراف هستيد ، نشانة آن است كه با ارسال پيامي ، به ديگران منفعت مي رسانيد .
4ـ اگر خواب ببينيد در دفتر تلگرافخانه حضور داريد ، نشانة آن است كه به سرگرميهايي ناسالم مشغول خواهيد شد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button