ت

تنباکو

تنباکو
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تنباكو در خواب ، نشانة پيروزي در حرفه و روبرو شدن با تحولاتي ناچيز در امور عاشقانه است .
2ـ‌كشيدن تنباكو در خواب ، نشانة آن است كه با ولخرجي زندگي خود را به سمت بدي سوق خواهيد داد .
3ـ مشاهدة تنباكو در حال رشد و نمو در خواب ، نشانة آن است كه به اقداماتي توفيق آميز دست خواهيد زد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button