ت

تنبل

تنبل
ليلا برايت مى‏گويد:
تنبلى در خواب، نشان‏دهنده‏ى بيمارى است كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب احساس كنيد كارها را به كندي و با تنبلي انجام مي دهيد ، نشانة آن است كه در برنامه ريزي هاي خود مرتكب اشتباهي مي شويد و نتايج كارها شما را مأيوس مي كند .
2ـ اگر دختري خواب ببيند نامزدش تنبل و كاهل است ، علامت آن است كه خواستگاران از او دلسرد مي شوند و از ازدواج با او منصرف مي گردند

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button