ت

توتيا

توتيا
ابراهيم كرماني گويد:
توتيا در خواب ديدن، مال است. اگر كسي توتيا در چشم كشيد و مقصود از توتيا روشنائي چشم است، دليل كه صلاح دين جويد. اگر مقصود وي به خلاف اين بود، دليل كه خود را به نفاق به دينداري بر مردم ظاهر كند تا او را ستايش كنند.

جابر مغربي گويد:
اگر كسي بيند توتيا بدو دادند، دليل كه به قدر آن، وي را مال حاصل شود. اگر بيند توتيا را همي خورد، دليل كه مستمند و غمگين شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
اگر بيند توتيا در زير بغل داشت، از بهر دفع بوي ناخوش، دليل كه كاري كند كه او را مدح و ثنا و نيكوئي گويند

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button