ت

تور ماهيگيري

تور ماهيگيري
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تورماهيگيري در خواب ، علامت كسب لذات و منافع كم اهميت اما فراوان است .
2ـ ديدن تور ماهيگيري پاره در خواب ، نشانة هجوم نااميديهاي رنج آور است .

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تور ماهيگرى در خواب، بيانگر آن است كه موضوعى موجب خشم و عصبانيت شما مى‏گردد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button