ت

تولد

تولد
ليلا برايت مى‏گويد:
تولد در خواب نشانه‏ى آن است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه مرده‏ايد و دوباره متولد مى‏شويد، به اين معنا است كه به اهداف خود خواهيد رسيد.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button