ت

توله سگ

توله سگ
1ـ ديدن توله سگ در خواب ، علامت آن است كه مهرباني با افراد معصوم و بي سرپرست را هدف اصلي خود قرار مي دهيد . دوستاني صميمي خواهيد يافت و به ثروت تان افزوده خواهد شد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button