ت

تير و کمان

تير و کمان
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ خواب تيرو كمان ، نشانة آن است كه از عدم توانايي ديگران براي انجام نقشه هايتان سود خواهيد برد .
2ـ خواب رها كردن تير از كمان ، علامت پايان نوميدي و موفقيت در كار و زندگي است

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button