ت

تپانچه

تپانچه

اگر دختري خواب ببيند با تپانچه به طرف نامزد خود شليك مي كند ، علامت آن است كه با يكي از دوستان خود ناسازگاري خواهد كرد و احتمالأ روابط خود را با قطع كرد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button