ب

حراج

حراج
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد كاسباني كه اجناس خود را حراج كرده اند ، فرياد مي زنند ، نشانة آن است كه آيندة درخشان و معاملاتي سود آور خواهيد داشت .
2ـ اگر كاسبي خواب ببيند در حراجي شركت كرده و جنسي مي خرد ، نشانة آن است كه دادوستدهاي مكرر در پيش خواهد داشت و اگر مزرعه داري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه احشام او برايش سودي فراوان خواهد آورد ، و اگر خانم خانه داري چنين خوابي ببيند نشان فراواني نعمت و رفاه است .
3ـ اگر خواب ببينيد هنگام شركت در حراج تأ سف مي خوريد ، نشانة آن است كه مي بايد در كارهاي خود بيشتر دقت كنيد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close