ب

حشره کش

حشره کش
مولف گويد:
استفاده از حشره کش جهت کشدن حشرات مزاحم ايستادگي در برابرمزاحمان و از خود دور کردن آنها

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن حشره كش در خواب ، نشانة ابتلا به بيماري و روابط گسستة دوستانه است

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close