ح

حصير بافي

حصير بافي
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد حصير پاره اي را مي بافيد ، نشانة آن است كه از فردي غايب خبرهايي دلپذير خواهيد شنيد .
2ـ اگر خواب ببينيد حصير پاره اي را مي بافيد ، علامت آن است كه با امور نگران كنندهاي روبرو خواهيد شد .
حضرت داود(ع)
1ـ ديدن حضرت داود (ع) در خواب ، نشانة عدم توافق بين اعضاي خانواه است و نابساماني و ناهماهنگي كه بر اعصاب شما فشار مي آورد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close