ح

حقنه کردن

حقنه کردن
محمدبن سيرين گويد:
حقنه كردن در خواب در خشم شدن باشد و از حالي به حالي، چنانكه از سخن آن بي خويشتن شود و بعضي معبران گويند: حقنه كردن در خواب نيكي شدن عيش و روزي باشد.

جابر مغربي گويد:
حقنه در خواب، دليل بر بازگشتن كاري بود به خداوند خواب كه صلاح آن است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
اگر كسي به خواب ديد او را حقنه كردند و از آن حقنه او را رنج و زياني رسيد، دليل بود بر بدي احوال وي. اگر به خلاف اين بيند، دليل بر عز و منفعت است

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close