ح

حقه

حقه
محمدبن سيرين گويد: حقه درخواب زن است يا كنيزكي خرد. اگر بيند حقه او بشكست يا ضايع شد، دليل كه او را ازن زن جدا به مرگ يا به زندگاني. جابر مغربي گويد: اگر بيند حقه داشت منقش كرده و پاكيزه، دليل كه زني توانگر به زني گيرد و از او منفعت يابد. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه زني زشت روي و درويش بخواهد يا كنيزك خرد بدين صفت

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close