ح

حمام بخار

حمام بخار
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن حمام بخار در خواب ، علامت آن است كه دوستاني بداخلاق و گله مند خواهيد داشت .
2ـ اگر خواب ببينيد از حمام بخار بيرون مي آييد ، علامت آن است كه تمامي نگرانيهاي شما موقتي خواهد بود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *