ح

حمايل نظامي

حمايل نظامي
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد حمايل نظامي بر لباس خود داريد ، نشانة آن است كه با رفتارتان تنها توجه افراد سيكسر را به خود جلب كرد .
2ـ اگر خواب ببينيد براي دختري حمايل نظامي خريده ايد ، علامت آن است كه با صداقت و رفتار معقولانه خود ، شأن و مقامي به دست مي آوريد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close