ح

حوا

حوا
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن حوا در خواب ، علامت آن است كه به داستان باستاني حوا كه در تورات نقل شده است ترديد داريد ، ممكن است در محيط كار و اجتماعي با مخالفت ديگران روبرو شويد .
2ـ اگر دختري خواب ببيند در نمايشي نقش حوا را بازي مي كند ، نشانة آن است كه اگر عاقل نباشد شيطان در هيئت مردي زيبا و خوش سيما او را گمراه مي كند . اگر مردي چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه هنوز هم حوايي هست تا شما را وادار كند از درخت سيب ، سيبي بچينيد و مرتكب گناه شويد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close