ح

حوض ماهي

حوض ماهي
1ـ ديدن حوض ماهي با آبي گل آلود در خواب ، نشانة آن است كه در اثر عياشي به بيماري مبتلا خواهيد شد .
2ـ ديدن حوض ماهي با آبي زلال در خواب ، نشانة آن است كه قراردادهايي سود آور خواهيد بست و در زندگي لذتهاي فراواني خواهيد برد .
3ـ ديدن حوضي خالي از ماهي ، علامت آن است كه دشمناني بزرگ در نزديكي شما هستند .
4ـ اگر دختري خواب ببيند داخل حوض ماهي مي افتد ، علامت آن است كه بعد از ازدواج سعادتمند خواهد شد. اما اگر آب حوض گل آلود باشد ، تعبيري بر خلاف آنچه رفت دارد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close