ح

حَمَلَةَ العَرش

حَمَلَةَ العَرش
آن فرشتگان که عرش را به امر ايزد تبارک و تعالي برداشته اند واگر ايشان را خواب بيند دليل که با پادشاه بزرگوار پيوندد و ازاو انصاف يابد
کرماني گويد :
با اهل دين وي را پيوستگي بود و طاعت و حج و خيرات کند واگر بيند که فرشتگان او را بنواختند دليل که عجل وي نزديک آمده باشد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button