خاج

اعلانات

خاج

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند خاج بخريد يا كسي بدو داد، دليل كه در دين او خلل است و ميلش به كافري بود. اگر بيند خاج در گردن داشت، دليل كه اعتقادش در دين درست است. اگر بيند كه خاج مي پرستيد، دليل كه خداي تعالي شريك آورد. ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند كه شخصي خاج به وي داد و او آن خاج را بشكست يا از خانه بيرون انداخت، دليل كه دين اسلام بر دل او محكم بود و كافران را دشمن است. اگر بيند كه خاج را بوسه داده و عزيز مي داشت تاويلش به خلاف اين است.

Advertisement

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close