خانه

اعلانات

خانه
محمدبن سيرين گويد:
خانه مفرد درخواب زن است. اگر بيند خانه را يا ستونهاي خانه را از جاي برداشت، دليل كه زني خواهد، با مروت و كرم و مونتش برگيرد و باشد كه زنش آبستن شود. اگر بيند در خانه نو درون شد، دليل كه زني خواهد و توانگر شود. اگر بيند كه خانه مفرد به كنج اندوه بود و ندانست كه خانه از كيست، دليل كه از دنيا رحلت كند. اگر بيند درخانه گريخته بود و در خانه او قفل نكرده بود و آن خانه به خانه ديگر پيوسته بود، دليل كه از غم و اندوه رسته گردد. اگر بيند بيمار است عافيت يابد. اگر بيند در خانه خود بشكست، دليل كه از كسي او را مالي رسد.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه خانه بر وي افتاد، دليل كه مالي بسيار بدو رسد. اگر بيند كه خانه بزرگ وفراخ گرديد و از آن كه بود بزرگتر شد، دليل كه مال و نعمت بسيار بر وي تنگ شود. اگر بيند در خانه او آهنين بود، دليل كه توانگر شود. اگر در خانه او سيمين است، دليل كه ا را توبه بايد كردن از گناه و معصيت. اگر توانگر بود نعمتش زياده شود. اگر بيند پيرامون خانه او هيچ خانه نبود، دليل كه حالش تباه شود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :
خانه در خواب ما معيشت است، اگر در خواب ببينيد درون خانه اي بزرگ و مجلل هستيد و آن خانه متعلق به شما است زندگي مرفه و خوبي خواهيد داشت. اگر ببينيد خانه اي محقر و ويرانه داريد و آن خانه متعلق به شما است خواب شما خبر مي دهد که زندگي بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد يافت. چنان چه ببينيد يکي از اتاقهاي خانه آشفته و خراب است بخشي از زندگي بيننده خواب دچار خرابي و ويراني مي شود و غمي و زياني به او مي رسد. اگر ببينيد که در خانه شما آهني است زندگي قابل دوامي داريد و اگر ديديد در خانه شما از نقره است خوب نيست . اگر در خواب ببينيد که خانه شما در محلي است که تنها مانده و گرداگرد آن هيچ خانه ديگري نيست خواب خوبي نديده ايد چرا که از تنهائي و بي کسي و غربت و تنگي زندگي خبر مي دهد.

لوک اويتنهاو مي گويد :
خانه
ساختن يک خانه : خوشبختي در عشق
خانه مخروبه : مانعي از سر راه برداشته ميشود
خانه اي در آتش : بدبختي
ترک کردن خانه : يک منفعت غير منتظره
خريد يک خانه : کاميابي
تعمير کردن خانه : يک امر پيچيده بالاخره روشن ميشود
خانه خالي : اميدهاي واهي
صاحبخانه بودن : کاميابي که از دسترنج خودتان حاصل خواهد شد
در کنج يک خيابان : شما نسبت به ديگران برتر هستيد
خانه جنگلي : بيگانگان استقبال خوبي از شما خواهند کرد
يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن خانه و سرا عيش بود

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن خانه ساختن خوشحالي بود

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن خانة قديمي خود در خواب ، نشانة آن است كه اخباري به دستتان مي رسد كه موجب شور و نشاط شما مي گردد .
2ـ اگر خواب ببينيد خانة قديمي شما ويران و مخروبه است ، نشانة آن است كه خبر بيماري يا مرگ يكي از نزديكان را خواهيد شنيد . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه دوست عزيزي را از دست خواهد داد .
3ـ اگر خواب ببينيد وارد خانة خود مي شويد و همه چيز مرتب و دلخواه است ، علامت آن است كه اعضاي خانواده به شما علاقمندند و امور كاري نيز رضايت بخش خواهد بود .
4.اگر در خواب ببينيد كه خانه شما را آب فراگرفته است، نشانه‏ى آن است كه براى پيروز شدن شر مبارزه خواهيد كرد

Advertisement

4 thoughts on “خانه”

  1. خواب دیدم که پدرم خانه یی را بما به ارث گذاشته که من مالک ان خانه ام و با یکس از دوستان که از خانه مراقبت میکند میروم و این دوست ما که طن هست ودروازه را برویم باز میکند و مرا استقبال داخل شدن در خانه ام میکند خودش به دنبالم است.
    وقتی داخل میشوم واقعا از تعمیر خانه که در دو منزل ساخته شده راضی استم و حولی ما به خانه پدرم همسایه است یک طرف اش دریا و دیگر طرف اش شهر است. خیلی هوا دار و خیلی خوش ایند و من در دلربخود میگویم که خانه را باید بیشتر ارایش کنم.
    این در حالی است که من به تازگی وظیفه جدید را گرقته ام با امتیاز خوب ترو کار هایم در امورات وظیفوی رونق بیشتر گرفته است و امشب اسن خواب را دیدم

  2. مدتی است میبینم تنها در خانه قدیمی پدریم تنها هستم وکسی نیست .اول میترسم دوم کریه میکنم بعد سراسیمه میشم همان جا ومکان را همیشه میبینم در وقت مخصوص خواهشا تعبیر بفرمایید خیلی میترسم .

  3. خواب دیدم مادرم خانه ای قدیمی بر نوک قله ی کوهی پر از صخره و سنگلاخ دارد و دو استاد بنا در حال مرمت و تعمیر سطح داخلی دیوارهای اتاق و قرنیزها هستند و پیوسته میخواهند تعمیر را نیمه کاره بدلیل انجام کار و عجله ای که دارند رها کنند که با تقاضا و خواهش مادرم دوباره مشغول میشوند . خانه در مسیر مالرو قرار داشت و هیچ خانه ی دیگری اطراف آن نبود مگر در دوردست و پایین کوه که خانه های زیادی وجود داشت ومانند شهر پرنور بود . در بیرون خانه مردمی در حال بالا آمدن و بعضی در حال پایین رفتن بودند و از کنار خانه ی مادرم رد میشدند .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close