خ

خلعت

خلعت
محمدبن سيرين گويد:
خلعت به خواب ديدن، چون پاكيزه و نيكو بود، دليل بر عزت يافتن و مرتبت و رياست و مملكت و زن و كنيزك بود و حكم و تاويلش به قدر و قيمت خلعت دهنده بود.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند پادشاهي خلعت بدو داد، دليل كه از سلطان به قدر آن مال و نعمت يابد.
اگر بيند عالمي او را خلعت داد، دليل است كه از آن عالم او را علم حاصل شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
اگر كسى ببيند خلعتى كه به او دادندكرباس سفيد و يا سبز پاكيزه بود، به عزت ومقام دنيوى و اخروى خواهد رسيد.
اگر ببيند خلعت زيبا و ابريشم بود از ، عزت و نعمت دنيوى نصيبش مى شود

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button