خ

خمياره

خمياره
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد خميازه مي كشيد ، علامت آن است كه بيهوده به جستجوي آسودگي و فراغت خاطر مي گرديد .
2ـ اگر خواب ببينيد ديگران خميازه مي كشند ، علامت آن است كه دوستان خود را در وضعيتي فلاكت بار خواهيد ديد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button