خ

خم

محمدبن سيرين گويد: خم ديدن زني بود كه از قبل او فايده به خانه رسد به قدر نيكي و بزرگي آن. ابراهيم كرماني گويد: خم سنگين ديدن گنج بود و خم آب ديدن زن توانگر بود. اگر بيند در سراي او خم پر آب بود كه از آن آب ميخورد، دليل كه مال بسيار بيابد و در راه نيك هزينه كند. اگر خم سركه بيند، مردي پرهيزكار بود و خم سركه و روغن، دليل زيادي مال و توانگري است. خم انگبين مال حلال است، خم آبكامه. دليل بر مردي بيمار است. خم نفت، دليل بر مردي فرومايه و چركين خم ديدن، دليل بر سلطان بزرگ و رياست و اصحاب شاه

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button