خ

خيس

خيس
1ـ اگر خواب ببينيد لباسهايتان خيس شده است ، علامت آن است كه براي لذت بردن از امري متحمل زيان خواهيد شد . بايد از افراد چرب زبان و متملق دوري كنيد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button