د

دانشگاه

دانشگاه
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد از دانشگاهي ديدن مي كنيد ، دلالت بر آن دارد كه در آينده به خاطر فرصتهايي كه در اثر كاهلي از دست خواهيد داد ، متأثر مي شويد .
2ـ اگر خواب ببينيد مالك آموزشگاهي هستيد و يا در آن زندگي مي كنيد ، نشانة آن است كه به كسب دانشي خواهيد پرداخت كه برايتان ثمري نخواهد داشت و آرزوهايتان بر باد خواهد رفت .
3ـ اگر كسي خواب ببيند بعد از اتمام دورة تحصيلي خود مجددا به دانشگاه باز مي گردد ، نشانة آن است كه خود را در مقابل درخواستهايي كه از او مي شود ناتوان خواهد ديد .

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button