د

دبيرستان

دبيرستان
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن دبيرستان در خواب ، نشانة رسيدن به مقامات بالا در اجتماع ، و موفقيت در امور عاطفي است .
2ـ اگر دختري خواب ببيند دير به دبيرستان رسيده است ، علامت آن است كه در محيط اجتماعي دچار درد سر خواهد شد .

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button