د

درخت انار

دليل بود بر مردي كه مال و نعمت بسيار دارد و بعضي گويند: دليل بر زني توانگر شايسته است.

Related Articles

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button