د

درخت بليل

درخت بليل

دليل كند بر مردي شريف و لطيف زبان كه كار مردم به دست او گشاده شود و بعضي گويند دليل بر مردي نحاس بود.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button