د

درخت خرما

درخت خرما

به خواب ديدن درخت خرما، دليل و راهنماست بر مردي شريف و عالم بزرگ. اگر خواب بيند درخت خرمائي در خانه داشت، دليل كه بامردي شريف وبزرگ، دوست و آشنا شود.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button